• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересоаните лица и общественост.
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)
от Митко Трендафилов Димитров – управляващ “ПАЙНЕР” ООД, с адрес на управление: гр, Димитровград, бул. „Христо Ботев”№ 16, Булстат 126012676 чрез пълномощник „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на: ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА ЖИЛИШНА ГРУПА сграда „А” и сграда „Б”, с местонахождение: гр.СоФия, УПИ V – 250 от кв. 29, по плана на гр. София, местност “Младост 4”, район „Младост”
Лице за контакти: Елеонора Радева – GSM 0888 820 819
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.qovernment.bq
Приложение:
Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за ОВОС

17:54 | 03.07.14 | Инвестиционни предложения