• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.)Фирма „ДЕЛАР” ЕООД, гр. София 1799, Район „Младост”, ж.к. „Младост 2”, бл. 251, вх. 1, ет. 2, ап. 4.
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „УЛИЧНИ КАНАЛ Ф300 И ВОДОПРОВОД Ф160 ПЕВП ПО ТУПИКОВА УЛИЦА „О.Т. 5281 – О.Т. 5282” ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВИК МРЕЖИ ДО О.Т. 5282, KB. 28А, М. „ЮГОИЗТОЧЕН ГРАД РАЙОН 4 – ЗОНА 5”, СО – РАЙОН „МЛАДОСТ” .
За контакти: Аспарух Делев, тел.: 02/ 974 41 01
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail:riеw-sofia @ riеw-sofia.government.bg
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

18:07 | 08.07.14 | Инвестиционни предложения