• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
Нa основание чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.„ЕВРО ХАРТ”. ЕООД, гр.София, БУЛСТАТ: 101 060 325, със седалище и адрес на управление:София 1434, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14А, представлявано от Валери Николов – Управител.
Съобщава,
на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни стоки с паркинг, кафене и трафопост в УПИ VII-416,187, кв.19Г, м.”Младост 4“, гр. София“.
Дружеството е изготвило искане преценка за ОВОС по Приложение №2 от наредбата за ОВОС. Искането е представено в община Младост за осигуряване на обществен достъп в съответствие с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.
Лице за контакти: Асен Маринов-GSM: 0894777307, e-mail: d.chorbanov@ff-bg.net
Всички мнения, възражения и препоръки от страна на засегнатото население, свързани е информацията по Приложение №2, могат да бъдат представяни в писмен вид на компетентния орган – Директора на РИОСВ – София, бул. „Цар Борис III” № 136, ет.10, гр. София.

1. Обява

18:08 | 17.07.14 | Инвестиционни предложения