• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Бревас Инвест” ООД, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 122, вх. Б, ет4, ап. 20, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на, правосъдието с ЕИК 201674071.
Съобщава, На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи, кв. 5Г, п-л УПИ XIV-3405, м. „Бул. Александър Малинов – Младост 1а”, СО Р-н „Младост”, гр. София”.
Площадката на подобекта е разположена на територията на гр. София, Община „Младост”, преминава през общинска собственост, не изисква нова схема или промяна на съществуващата схема на пътната инфраструктура.
За контакти: Владимир Донов Донов – Управител, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №122, вх. Б, ет.4, ап.20 тел. 0889198647, факс +359 2 9734455.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew- sofia.government.bg

18:10 | 21.07.14 | Инвестиционни предложения