• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Уолтопия ООД, България, 5570.гр. Летница, общ.Летница,бул. „България” 1В.
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „COLL IDER ACTIVITY CENTER“. Многофункционална и административна сграда с подземен паркинг в УПИ I 9452,9453,9455,9456,5017,5020,5021,5022,5023,2024 кв.10 м. НПЗ „Изток м-ст Къро” р-н.„Младост” гр.-. София. Обекта се обекта се класифицира като ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, буква”в”.Сградата е с неправилна форма разположена в границите на имота въз основа на нормативите за комплексно застрояване в рамките на един имот. 3астроена площ: 2320,76 m2, разгъната застроена площ над кота терен: 9359,54 m2
За контакти : Стоян Иванов, гр. София мобилен тел:+35987093992
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

18:18 | 25.07.14 | Инвестиционни предложения