Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). “ЕЙ БИ ДЖИ ПРОДЖЕКТС” ООД с управител Добромир Добрев,

СЪОБЩАВА, на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Реконструкция на топлопровод, външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ II-455, кв. 17, м. ж.к. „Младост 3″, гр. София. Обектът е на територията на гр.София, СО Район Младост, ж.к. „Младост-3″, за външно топлозахранване на новоизградена жилищна сграда идентификатор 68134.4088.455.3, с административен адрес ж.к.”Младост-3″, бл.388 в УПИ II-455, кв.17, м.”Младост-3″ с идентификатор 68134.4088.455

За контакти: Добромир Стоянов Добрев тел. 0888 502055

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10,

e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

17:45 | 21.04.14 | Инвестиционни предложения