Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). Про Терм Дрил ООД ЕИК 203137860 Адрес: ул. Тодор Каблешков № 53, търговски център Френде, Офис 36 гр./с. София 1618, община Красно Село , област Софийска, тел. за връзка 02 870 31 50.
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на 10 броя сухи сондажи с дълбочина от 120 м с геосонди за термопомпена инсталация за отопление и охлаждане на частен имот, в поземлен имот с идентификатор идентификатор 68134.4082.204, в УПИ Х-2206, кв.4, жк. Младост 1, район Младост, Столична община.
За контакти Никола Спасов тел: 0887 631 632; Мирослав Миладинов тел: 0885 061 1 10;
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

18:23 | 14.08.14 | Инвестиционни предложения