• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.).
МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 3” ЕООД, Град София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Филим Аврамов” №17, търговски център „МТЦ-Кондор”.
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПЕКАРНА”
Местоположение: кота ±0.00 в Многофункционален търговски център в УПИ IV – 144, кв. 15 по плана на гр. София, м. „ж.к. Младост 3” СО Район „Младост”
За контакти: Николай Влаев, тел: 0885 320 111
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

18:25 | 02.09.14 | Инвестиционни предложения