Търгове и конкурси

Обява

Столична община и Район “Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед СО-РД-09-1570/12.08.2014 г. на кмета на Столична община.
Обявява,
конкурс за отдаване под наем на част от свободeн общински нежилищeн имот – частна общинска собственост, върху който е предвидено разполагане на преместваем обект – унифициран павилион, по одобрена от главния архитект на Столична община локална схема за район „Младост” № 30, позиция №2, а именно част от терен, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4089.138, находящ се в УПИ І-138,139, кв.16а, съгласно действащия ПУП на м.“Младост 4”, утвърден с Решение №552/29.07 2009г. по Протокол № 45, т.63 на СОС, с АОС №1782/13.10.2011г. за разполагане на следния преместваем обект.

18:27 | 04.09.14 | Търгове и конкурси