• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията а реда на; извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Уолтопия ООД, България 5570 гр. Летница, бул. „България” 1В
СЪОБЩАВА,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за„ Колайдер активити,.център”-Многофункционална и административна сграда с подземен паркинг в УПИ I 9452, 9453, 9455, .9456, 5017, 5020, 5021,5022, 5023, 5024 кв.10м. НПЗ, Изток, м-ст Къро” р-н Младост гр. София Обикта се класифицира като ТРЕТА КАТЕГОРИЯ буква „в”. Сградата е с неправилна форма разположена в границите на имота въз основа на нормативите за комплексно застрояване в рамките на един имот. Застроена площ: 2320,76 м2, Разгъната застроена площ над кота терен : 9359,54 м2
За контакти Стоян Иванов,.гр,.София,.мобилен тел..:. +35987093992
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.

13:40 | 01.10.14 | Инвестиционни предложения