Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.).

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на топлозахранване и абонатна станция на двуетажна сграда за комплексно обществено” в УПИ VIII – 96, кв. 8, местност „Младост – 2”, гр.София.

15:18 | 21.04.14 | Инвестиционни предложения