Търгове и конкурси

Обява

Столична община и Район “Младост” на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл. 31, ал.2 и чл. 34, ал 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО-РД-09-1570/12.08.2014. на кмета на Столична общинаи Протокол № РД-9304-50/07.10.2014 г. на конкурсната комисия, утвърден от кмета на район “Младост”
Обявява
удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от свободeн общински нежилищeн имот – частна общинска собственост, върху който е предвидено разполагане на преместваем обект – унифициран павилион, по одобрена от главния архитект на Столична община локална схема за район „Младост” № 30, позиция №2, а именно част от терен, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4089.138, находящ се в УПИ І-138,139, кв.16а, съгласно действащия пуп на м.“Младост 4”, утвърден с Решение №552/29.07 2009г. по Протокол № 45, т.63 на СОС, с АОС №1782/13.10.2011г.

13:52 | 13.10.14 | Търгове и конкурси