• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.) от «РЕНЕСАНС ”АД с Изп.Директор -Закуан Мадинович Кашапов ЕИК 128566083,седалище и адрес на управление: гр.Ямбол,ул»Цар Симеон»№ 14А.
Адрес за кореспонденция:
гр. София, бул. «Евлоги Георгиев»№ 169, ет.З, район Оборище
Лице за контакти и упълномощен представител :
Траян Владимиров Минчев моб.тел.0882/174-761
Съобщава,
на засегнатото население на район Младост -СО, че има инвестиционно предложение за изменение на ИПРЗ за изграждане на обект: “Комплекс от сгради- А, Б, В, Г “в УПИ I / ПИ с идентификатор 68134.4091.5798/ И УПИ II /ПИ с идентификатор 68134.4091.5799/, ново УПИ 1-5798, 5799 кв.17, м. Младост 2, район Младост-СО, гр. София- ново строителство.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew- sofia. govemment.bg

13:55 | 15.10.14 | Инвестиционни предложения