• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.). От Космо България Мобайл ЕАД гр. София, Бизнес Парк София, сграда 6, ЕИК: 130460283
Съобщава,
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Базова станция № 1204”Местоположение: на покрива на сграда с идентификатор 68134.4089.424.1 по КК и КР на гр. София, на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, София № 1-6.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ.
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

13:58 | 16.10.14 | Инвестиционни предложения