• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)“ХАРД ГРЕЙ МЕТАЛС” ЕООД,ЕИК : 130542965, седалище и адрес на управлението: гр.София, район Овча купел, ж.к.Овча купел, ул. Любляна № 8, ет. 2, ап.4.Съобщава,
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
Разширяване дейността на съществуваща площадка за отпадъци, с добавяне на нова дейност по мелене и рециклиране на пластмасови отпадъци (R 3 – Рециклиране).
Предмет на инвестиционното предложение е монтиране на инсталация за пластмасов гранулат и мелница за пластмасови отпадъци. Имота е с местонахождение гр. София, област София, община Столична, район Младост, УПИ № VII-6009, кв. 6, м. НПЗ „Изток”, п.з. Горубляне, по плана на гр. София, с площ 2041 кв.м. Площадката представлява открита площ, оградена с плътна метална ограда с височина 2 м. На нея има изграден навес за съхраняване на отпадъците и фургон за административни цели. Монтирани са два броя кантари. Площта под навеса е изцяло бетонирана, а останалата част е чакълирана и валирана. Монтирането на мелницата и инсталацията се предвижда да е на закрито в съществуващия навес. Друго строителство не се предвижда.
Площадката не попада в границите на защитени местности /ЗМ/, Национални паркове или в обекти включени в Натура 2000.
Трансграничен характер на въздействията – реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие.
Не се предвижда изграждане на нова или извършване промяна на пътната инфраструктура. За транспортирането на отпадъците ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.
Природни ресурси,. предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията – ще се използват единствено ток и вода по време на експлоатацията на площадката.
На площадката ще се събират и рециклират различни видове пластмасови отпадъци от физически лица, автосервизи, предприятия, търговски обекти и други източници, а съхраняването им ще бъде разделно по видове и в съдове предназначени за всеки вид отпадък.
За контакти – Антонио Веселинов Йолкичев, тел. : 0888 510 1 11
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@,riew-sofla.government.bg
Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

13:59 | 20.10.14 | Инвестиционни предложения