Търгове и конкурси

Обява

Столична община и Район “Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка с Решение № 442 по протокол № 65,т.24/10.07.2014г. на СОС и заповед СО-РД-09-08-73/12.08.2014 г. на кмета на Столична община.
Обявява:
Удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4089.56, за който е отреден УПИ І – „за училище”, кв.7, съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м.„Младост 3” с площ 3529 кв.м. и реална част с площ 1669 кв.м. от ПИ с идентификатор 68134.4089.59, за който е отреден УПИ ІІІ – „за парк, спорт и атракции”, съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м. „Младост 3” с обща площ 5198 кв.м., със специфично конкурсно условие: за детски развлекателен комплекс

14:13 | 05.11.14 | Търгове и конкурси