• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

От “Мобилтел” ЕАД, гр. София, ул. “Кукуш” № 1, Булстат 131468980, представлявано от Атанасиос Кацирубас – изпълнителен директор.
Дружеството изгражда, експлоатира и поддържа, обществена клетъчна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национален обхват, чрез която се предоставят далекосъобщителни услуги.
С оглед на ефективното развитие на GSM/UMTS мрежата на “Мобилтел” и необходимостта от своевременно подобрение на телекомуникационната инфраструктура в района на община Младост, Ви уведомяваме за инвестиционното намерение за строителство на телекомуникационно съоръжение на “Мобилтел” ЕАД находящо се с АДРЕС: Сграда с идентификатор 68134.4090.506.2 по кадастралната карта на гр. София, с административен адрес: р-н „Младост“, ул. „Околовръстен път“ № 253, общ. Столична, обл. София.
Уведомяваме Ви, че фирма “Мобилтел” ЕАД има следното инвестиционно предложение:
Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900- 2100MHz на”МОБИЛТЕЛ”ЕАД, № SOF0575.B002 „BIZNES PARK 2“.
Обектът оказва незначително въздействия върху околната среда и съгласно чл. 81. ал.1 от Закона за опазване на околната среда не подлежи на екологична оценка на въздействието върху околната среда. Ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. След пускането на базовата станция в пробна експлоатация, обектът подлежи на санитарен контрол чрез практически измервания за проверка на плътностга на мощностите на електромагнитните полета, съгласно изискванията на чл.9, ал.2 от Наредба № 9 от 14.03 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно- защитни зони около излъчващи обекти на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда.

С уважение,
Теодора Цветкова
Пълномощник на “Мобилтел”ЕАД

Адрес и тел. за контакти:
Гр. София, жк.Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 12А, ет.1
„Телелинк“ ЕАД, 0885 988 133

14:16 | 05.11.14 | Инвестиционни предложения