• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Фирма “Хай тек 2000” ЕООД

ЕИК 831718597, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н „Лозенец”, бул. “Арсеналски” №123, офис 2, с Управител Нели ХристоваСимеонова
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Реконструкция, преустройство и смяна на предназначение на складови помещения с магазини и канцеларии в офиси, складове и спедиция, разположени на коти -1.20, ±0.00, +2.40 и +6.00 в многофункционална сграда”, в УПИ II, кв.5, м.“Цариградско шосе – 7-ми км“, по плана на гр. София, СО Район “Младост“, ПИ с идентификатор 68134.4081.2433 по КК и КР на Район “Младост“, гр. София
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Боряна Николова, тел.: 0889 531 685
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:47 | 05.03.15 | Инвестиционни предложения