• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дол.)д-р Пол К. Джонсън, президент на „Американски колеж София“Адрес: 1799, София, ж.к. Младост 2, алея „Флойд Бляк“

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:„Реконструкция, основен ремонт, преустройство и пристрояване на съществуваща сграда на „Американски колеж София“”Местоположение: ПИ № 68134.4090.440, кв. 1 на м. в.з.„Американски колеж“, р-н Младост, гр. София.Проектът предвижда премахване на двуетажни пристройки, както и реконструкция, ремонт и преустройство на „Остандър хол“ и „Уитакър аудиториум“, като успоредно с тях на мястото на премахнатите пристройки ще се изгради ново крило на сградата – библиотека и столова.

За контакти арх. Иван Тонев

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail София 1113, ул. „Цветан Радославов“ 12А, Тел. +359 2 4475214 Моб. +359 88 9435903,
e-mail: itonev@bates.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:49 | 13.03.15 | Инвестиционни предложения