• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)Борис Костов Георгиев, гр. София, ул. „Венера” №3, ап. 12
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:„Изместване на съществуващ стоманенобетонен стълб и въздушна мрежа НН 1 kV от границите на УПИ VII 233, кв. 47, кв. „Горубляне”, ул. „Виднището” №11, Р-н „Младост” СОМестоположение: УПИ VII 233, кв.47, ул. „ Виднището” №11, кв. „Горубляне”, Р-н „Младост” СО/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: Петър Атанасов, тел.: 0885 466 488
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:50 | 13.03.15 | Инвестиционни предложения