Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка навъздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)от Васил Пеевски – управител на „ВАСИЛ ПЕЕВСКИ” ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 4част/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население на, район Младост 4част, че има инвестиционно предложение за обект:“Преработка по време на строителството към Разрешение за строеж №100/2008г. на Административна сграда с подземни гаражи в „Сграда с жилищна функция, магазини и подземни гаражи”, в УПИ V – 1743, кв. 14, м. „Ал. Малинов”, Младост 4, гр. София, община Столична, с идентификатор 68134.4089.663.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: инж. Валентин Юруков – GSM 0878 580 675
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение: Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за ОВОС

14:52 | 13.03.15 | Инвестиционни предложения