Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ЖСК ”ПАНОРАМА-2”.

СЪОБЩАВА, на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за топлозахранване и абонатна станция на жилищен блок 324А,секция 3, УПИ – I, кв.13, м. „Младост-3”.

За контакти: Янка Попова тел: 0889928989

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10,

е-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

15:31 | 21.04.14 | Инвестиционни предложения