Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Прокс плюс” ЕООД – София, ул. Битоля № 2-4
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение

„изграждане на сграда за обществено обслужванеУПИ XXVIII-1059, кв.8 НПЗ „Изток” м. Къро, гр. София
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти Богдана Ташева Манчева
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.orgПриложение:1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

14:58 | 18.03.15 | Инвестиционни предложения