• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и дол.)

От Фесто Производство ЕООД

/име на възложителя – физическо лице/наименование на юридическото лице/

гр. София, район Младост, бул. Христофор Колумб № 7

/седалище на юридическото лице/130275576

/Булстат/

Пълен пощенски адрес: 1172

Телефон, факс, e-mail: 02/8688849

Управител/директор на фирмата-възложител: Георги Атанасов – Управител

Лице за контакти /име, телефон/: Албена Митова, тел.: 0898 685 658

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на:“Вътрешно преустройство на част от производствена сграда със склад в Комплексна база Фесто, в УПИ XXV 1093, 503, 483, 1376, 1440, 448, кв. 6, НПЗ Изток. м. „Къро“, район Младост, гр. София.
Настоящето уведомление обхваща следното инвестиционно намерение, а именно: Изграждане на “Вътрешно преустройство на част от производствена сграда със склад в Комплексна база Фесто, в УПИ XXV 1093, 503, 483, 1376, 1440, 448, кв. 6, НПЗ Изток. м. „Къро“, район Младост, гр. София.
Обектът е разположен в УПИ XXV 1093, 503, 483, 1376, 1440, 448, кв. 6, НПЗ Изток. м. „Къро“, район Младост, гр. София.
Вътрешно преустройство ще се изрази в:
– преустройване на част от площта на първия етаж на сградата от склад на производствено помещение – производството се състои в монтаж на накрайници (букси) на кабели и производство на малки пластмасови детайли.
– обособяване на нов склад на част от площта на съществуващото производство;
– премахване на интериорни преградни стени, обуславящи офис в обема на производственото помещение;
изграждане на нови преградни интериорни стени за обособяване на нови офисни площи в обема на производственото помещение;

– обновяване на сградни инсталации;
– монтаж на едногредов кран върху нова стоманена конструкция;
Транспортното обслужване и достъпът до обекта ще се осъществяват по следния начин, остават не променени.
Електрозахранването на сградата не се променя.
Водоснабдяване
Обектът е водоснабден, питейно битови нужди се осъществяват от най – близо разположен водопровод, чрез сградно водопроводно отклонение.
Канализация
Битовите отпадъчни води се заустват в уличен канал.
IПисмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.qovernment.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС – 1 бр. на хартиен носител и 2 бр. на CD;
1. Обява

15:11 | 27.03.15 | Инвестиционни предложения