• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25 / 2003г. , изм. ДВ бр. 3/2006г.)
1. Столична община /СО/, чрез „ХЕЛИТРАНС” АД, представлявано Георги Борисов Спасов, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 130065663, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, район „Слатина“-СО, Летище София-север,

СЪОБЩАВА

На засегнатото население на район „Младост”, Столична община, че има
инвестиционно предложение за изграждане на обект:
„Уличен водопровод ф110 мм ПЕВП от съществуващ водопровод ф110 ПЕВП до СВО и уличен канал фЗОО-ПП от съществуващ канал ф 400 на бул. „Андрей Сахаров“ до СКО по нова улица за водоснабдяване и канализация на „Апартаментен хотел с ресторант, фитнес, химическо чистене и подземен паркинг”” находящ се в УПИ VII-25,26, кв. 13Б, /идентификатор 68134.4091.5813/, м. „ж.к. Младост 2” по плана на гр. София, район „Младост СО.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул.”Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение: Информация по чл. 4, ал.З от Наредбата за ОВОС.

13:49 | 22.04.15 | Инвестиционни предложения