Търгове и конкурси

ОБЯВА – конкурс за отдаване под наем на части от свободен общински нежилищен имот

СО – РАЙОН “ МЛАДОСТ, конкурс за отдаване под наем на части от свободен общински нежилищен имот –частна общинска собственост, представляващ УПИ V-272, кв.6, съгласно действащия ПУП на ж.к. “Младост” 3, утвърден с Решение №548/29.07 2009г. по Протокол № 45 ,т. 59 на СОС / идентичен с УПИ І, кв.6, м. “Младост” 3, гр. София, от предходен ПУП с АОС №1478/ 12.09.2008г./, върху който е предвидено разполагане на преместваеми обекти по одобрена от главния архитект на Столична община схема за район „Младост” № 37 – по индивидуален проект. За повече информация вижте прикаченият файл.

15:33 | 21.04.14 | Търгове и конкурси