• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда- ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.) От Янчо Янков, Надежда Георгиева, Милан Георгиев, Георги Георгиев, Борислав Георгиев, Румен Стоилов, Бисер Стоилов, Славка Стойчева, Маргарита Брайкова, Иорданка Узунова, Цветанка Христова, Спаска Ранчева, Анушка Маркова, Стоянка Величкова, Васил Андреев, Костадинка Андреева, Георги Момчев, Виолетка Момчева, Йорданка Андреева
Лице за контакти и упълномощен представител на деветнадесет собственици,съгласно приложени пълномощтни:
Десислава Манасиева Киселичка Адрес за кореспонденция: гр. София, район Оборище, п.к.1309 ,ул.”Св. Св. Кирил и Методий”№22 моб.тел.0884/689-830

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район Младост – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: ” Две пететажни жилищни сгради / М/Г+4 / и подземен гараж” в УПИ V I I I – 440, 441, 442, 450, кв. 1А, м.”ж.к. Младост-2″, район „Младост”, гр. София-ново строителство.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

l. Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за ОВОС ОБЯВА

13:54 | 22.04.15 | Инвестиционни предложения