• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от. 30 Ноември 2012г.)
От Теленор България ЕАД
гр. София, Бизнес Парк София, сграда 6
ЕИК: 130460283

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Базова станция № 1243

местоположение: разположена върху сграда с идентификатор 68134.4089.186.1,
ж.к. Младост 4, бл. 477А, гр. София

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

13:56 | 22.04.15 | Инвестиционни предложения