• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) фирма ЕТ “АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р РОДИНА НЕСТОРОВА” с управител РОДИНА НЕСТОРОВА ЛИЧЕВА, ЕИК 130074801, със седалище и адрес на управление гр.София, Столична община район Младост, ж.к. “Младост 1“, бл.42, вх.А, ет.9, an.44
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение „Изготвяне на инвестиционен проект за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на офис N2 във вх.А на многофункционални сграда в АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – РЕВМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР“. Обектът ще се разкрие в строителните граници на съществуващи помещения – към момента офис N2 – находящи се на втори етаж в девететажна многофункционална сграда, разположена в УПИ XII-538, XIII-698 от кв.8б по плана на гр.София, район Младост, ж.кПолигона. Достъпът до обекта е от самостоятелно обособен вход от обслужващия коридор на кота +2,85м на сградата. Всички помещения на кота +2,85м са офиси – търговски помещения, достъпни от кота +0,00м чрез самостоятелно обособена стълбищна клетка, различна от стълбищната клетка, обслужваща следващите жилищни етажи на сградата. В амбулаторията ще се извършват консултативни и специализирани медицински дейности по специалност ревматология, като се предвижда и малка зала за обучение. Застроена площ на инвестиционното намерение – 76,60кв.м. Обектът е снабден с вода и ел.енергия от изградените и съществуващи мрежи на сградата. Отоплението и топлата вода в обекта са от централен топлоносител – ТЕЦ.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Родина Несторова, гр.София-1784, ж.к.Младост 1, бл.42, вх.А, ет.9, ап.44, тел: 0888813435
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет.10,
e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:01 | 29.04.15 | Инвестиционни предложения