• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 0т Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „София Тех парк“ АД с адрес кореспонденция: гр. София. ул. Тинтява’№ 86 Представлявано от Елица Панайотова Изпълнителен директор

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на кв.4. УПИ „за административни и стопански сгради, гаражи на МНО”. УПИ”за озеленяване“, кв.5. УПИ “за озеленяване”. кв.11. УПИ I “за обществено жилищно строителство”. кв.12.УПИ XII “за обществено жилищно строителство” и улица о.т. 21 до о.т. 34 между кв.4 и кв.12, кръстовище с ул”Проф. Петър Мутафчиев”, м-ст “НИЗ “Изток” и м-ст „Къро” административен район Младост Столична община” изменението се състои в разширение на габарита на съществуваща улица между кв.4 и кв.12 от 14.00м на 24.00м и изграждане на кръгово кръстовище с ул. „Проф. Петър Мутафчиев” с радиус на вътрешния кръг 12.50м и 22.50м на външния кръг. Тротоарите са с широчини по 5.00м.

Лице за контакти:
Антоние Манолова CSM 0889900610
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew –sofia@riew-sofia. government.bg

14:21 | 01.06.15 | Инвестиционни предложения