Инвестиционни предложения

Обява

Обява до заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ГОРГЕ ЕООД, ЕИК: 202773236, седалище и адрес на управление България, гр.София, р-н „Младост” ж.к. Горубляне, ул. Музейна №2А с управител Банко Бойков Младенов на основание сключен договор, /двустранно споразумение I с предишния собственик „Рая Синерджи”ЕООД със седалище и адрес на управление България,гр.София, р-н „Младост” ж.к. Горубляне, ул. „Самоковско шосе” № 66 , ет.2 с управител Райна Йорданова Ненчева в качеството Изпълнител по договор за поръчка от 31.01.2014г. сключен със Столична Община.Обява до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ГОРГЕ ЕООД, ЕИК: 202773236, седалище и адрес на управление България, гр.София, р-н „Младост” ж.к. Горубляне, ул. Музейна №2А с управител Банко Бойков Младенов на основание сключен договор, /двустранно споразумение I с предишния собственик „Рая Синерджи”ЕООД със седалище и адрес на управление България,гр.София, р-н „Младост” ж.к. Горубляне, ул. „Самоковско шосе” № 66 , ет.2 с управител Райна Йорданова Ненчева в качеството Изпълнител по договор за поръчка от 31.01.2014г. сключен със Столична Община
Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на улична канализация по ул.”Музейна” от СКО на жилищна сграда в УПИ XXI – 357, до Т.О.210 и заустване в съществуващ канал Ф1600 находящ се по ул. „Самоковско шосе” кв. 41, м. ”кв. Горубляне”, р-н „Младост”.
Инвестиционното предложение е ново.
Инвестиционното предложение предвижда „Изграждане на улична канализация по ул.’’Музейна”.
Лице за контакти: Банко Бойков Младенов -0887362658 ; e-mail gorgeltd@gmail.com Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Общинска администрация район Младост бул. “Свето Преображение” № 1, п.к. 1712, номератор: 029746230, факс: 028772038, email: so_mladost@mail.bg. Приложение:
1. Информация по чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС

16:01 | 21.04.14 | Инвестиционни предложения