• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)
“БТК”ЕАД, гр. София 1784, община Столична, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” №115И, ЕИК 831642181
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Инсталиране на приемо – предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД, SF1398 F “MLADOST 1А” находяща се в Сграда 68134.4083.127.8, ж.к. Младост 1А, бл.523, вх.6, р-н Младост, гр. София
Целта на изграждане на GSM/UMTS е за осъществяване на далекосъобщения на територията на Република България. За да се изгради мрежата, е нужно да се изградят и поддържат съвкупност от мобилни централи, приемно – предавателни станции (ППС), контролери на ППС, информационни бази данни и устройства за употреба от крайните клиенти (мобилни телефони). Монтажът на приемно – предавателна станция SF1398 F “MLADOST 1А”ще се извърши на покрива на съществуваща масивна, осем – етажна, многофамилна сграда.
Сградата е с идентификационен номер 68134.4083.127.8, бл.523, вх.6, ж.к. Младост 1А, р-н Младост, гр. София.
Необходима площ за разполагането на съоръженията на ППС – 26.40м2.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: Биляна Дончева, тел: 0879999250
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:24 | 16.06.15 | Инвестиционни предложения