• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.изм.и допълнение от 2012г)
от „ЛИДЛ България,, ЕООД &КО.КД
седалище и адрес на управление:
с.Равно поле, общ.Елин Пелин,ул.»3-ти март»№1
Управител: Милена Емилова Драгийска
Упълномощен представител и лице за контакти:
Ивайло Йорданов, GSM 0893 55 66 01
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население на район Младост-СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Едноетажна сграда е помещения за търговия и обществено обслужване, с открит паркинг, включително сградни ВиК отклонения, външни ВиК връзки, външно ел.захранване с кабелни линии ниско напрежение и изместване на кабелни линии за ниско напрежение и реализация на улични платна, съгласно ОД, одобрена от 07.03.2014” в УПИ V1-835, ПИ е идентификатор 68134.4089.871/стар идентификатор 68134.4089.835/ кв.2,район Младост-СО, гр. София -ново строителство.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg
Приложение:
1. Информация по Приложение№2,съгласно чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС

14:28 | 16.06.15 | Инвестиционни предложения