Инвестиционни предложения

Обява

Обява до заинтересованите лица н общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията н реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., нзм. н доп.)
„ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ”ЕАД
с адрес: гр.София, ул.Позитано №9, вх.Б,офис 2
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че нма инвестиционно предложение за:
„ГРАНД КАНЬОН ПАРК” находящ се в гр.София, р-н Младост, местност „Младост 3″, УПИ I -239, 242, 668, 6153, кв.2.
1. Обява

14:40 | 10.07.15 | Инвестиционни предложения