• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)
от арх. Пламен Младенов Мирянов – Председател на Съвета на Директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД седалище и адрес на управление – гр. София, район Средец, ул.“Неофит Рилски” № 46, Булстат 175155346 – в качеството си на пълномощник на Божидар Стефанов Стоянов
/име на възложителя – физическо лице/наименование на юрилическото лице/
Телефон за контакти – GSM 0888 820 819 /Елеонора Радева/
СЪОБШАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект за изграждане жилишна сграда с ателиета, апартаменти, гаражи и подземни гаражи, трафопост, външно електрозахранване с кабели СрН и НН: външно топлозахранване и АС и външни ВиК връзки в УПИ 1_за ЖС” от кв. 1е по плана на гр. София, местност „Младост 2”, район „Младост”.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Лице за контакти: Елеонора Радева – GSM 0888 820 819
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул.
“Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.qovernment.bq Приложение:
Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

14:44 | 13.07.15 | Инвестиционни предложения