• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Американски колеж в София
ЕИК № BG 000678378
София, жк. Младост 2, алея Флойд бляк
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
строителство на
„ПОКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ”
в УПИ XXI-440-за училище, кв.21, местност: в.з. Американски колеж I ч.,
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: арх. Димитър Младенов, Упълномощено лице на „ЛЕНАСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Управител на Ситиарх ЕООД, ЕИК 175275611, гр. София 1407, ул.”Кричим” № 6, тел. : 02 8685578, 0889588667
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:59 | 17.07.15 | Инвестиционни предложения