Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ22-РА50-2/18.02.2022г. на Главния архитект на на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: кв. 10, УПИ I-927 и контактни УПИ VII-928, УПИ VI-923 и УПИ IV-924, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.4087.927 м. „Горубляне“, район „Младост“ на СО
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд – София град. Жалбите се подават в район „Младост“ на СО и се изпращат в Административен съд – София град от отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ на район „Младост“ на СО.