Обявление по ЗУТ

Обявление за издадена заповед РМЛ22-РА50-19/22.07.2022г

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-19/22.07.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: за УПИ XIV-189 (ПИ с идентификатор 68134.4094.724 по КККР) и контактни УПИ XIII-188, УПИ L-1222, УПИ XX-1222 и УПИ XV-190, кв. 3, м. „в.з. Американски колеж – I-ва част“, район „Младост“, гр. София.