Съобщения

Обявление за издадена ЗАПОВЕД № РМЛ22-РА50-21/25.07.2022г. 

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ22-РА50-21/25.07.2022г. на Главения архитект на Район „Младост“ – СО, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – Изменение на действащия план за застрояване в УПИ XIII-931, УПИ XII-932, УПИ IX-933 и УПИ VIII-929, кв. 10, м. „Кв. Горубляне“, гр. София за създаване на допълващо застрояване, разположено на общи вътрешни регулационни граници.