Обявление за издадена Заповед № РМЛ23-РА50-22/27.10.2023г. на Главния архитект на р-н „Младост“СО, с която e разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация за УПИ XVI-749, кв. 7, м. „Горубляне“, район „Младост“ СО (ПИ с идентификатор 68134.4087.749 по КККР) контактeн УПИ XVII-748, (ПИ с идентификатор 68134.4087.748 по КККР) и улица от о.т. 309 до о.т. 310