Новини

Обявление за конкурс за столово хранене

О Б Я В Л Е Н И Е
СЪС ЗАПОВЕД № СОА23-РД09-598 / 23.02.2023 Г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО И БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ В 118.СУ „АКАДЕМИК ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ“
1. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
2. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа в сградата на училището – гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 6, ет. 2, кабинет 209 от 10.04.2023 до 28.04.2023 г. включително.
3. Стойността на конкурсната документация е 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG84SOMB91303140436701, при Общинска Банка АД
4. Оферти се подават от 8:30 до 16:00 часа от 01.05.2023 до 31.05.2023 г. включително в 118 СУ „Акад. Людмил Стоянов“ на адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 6, ет. 2, кабинет 209.
5. Конкурсът ще се проведе на 02.06.2023 г. от 10:00 часа в сградата на 118 СУ „Акад. Людмил Стоянов“.
6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № 2006 – 752 / 04.04.2023 г. на директора на 118 СУ и на основание чл. 6, ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, както и е обявен на сайта на:
• столична община – www.sofia.bg;
• СО Район „Младост“ – www.mladost.bg
7. Телефон за информация – 02/875-03-62