Новини

Обявление за обществено обсъждане

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 46, ал.1, т 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е издадена Заповед № РМЛ23-РД09-686/11.12.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Профилиране на спортна площадка с обществен достъп за игра на „Петанк“, находяща се в УПИ III – „за парк, спорт и атракции“, кв. 7, м.“Младост 3“, съгласно ПУП, одобрен с Решение № 548/29.07.2009 г на СОС по плана на гр.София,
Представянето на мотивираното предложение ще се проведе в стая 302 /заседателна зала/ в сградата на администрацията на район „Младост“ на 20.12.2023г.от 16,00 часа.
Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 02.01.2024г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.
Заключителната дискусия ще се проведе на 09.01.2024г. от 16.00ч. в присъствена среда в стая 302 /заседателна зала/ в сградата на администрацията на район „Младост“.
Заповедта и схемата са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №1. Мотивираното предложение ще бъде публикувано най-малко 7 дни преди датата на представянето на интернет страницата на Столична община – район „Младост“.