Съобщения

Обявление ИПРЗ

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ20-РА50-3/13.02.2020г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО за разрешаване на изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ ХХХ-1081 и контактни УПИ ХV-1915, УПИ XVI-1916, УПИ VI-452 и УПИ XIV-447, кв. 55, м. „кв. Горубляне“, район „Младост“ на СО.

12:58 | 21.02.20 | Съобщения