О Б Я В Л Е Н И Е

 

            СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-171/ 08.06.2021г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Трафопост“ в УПИ I-239,242,668,6153 „за озеленяване“, кв.2, м. „Младост 3“, поземлен имот 68134.4083.6214, район „Младост“ – СО, съгласно чл. 62, ал.7, т.1 от ЗУТ и чл.12, т.1 от ЗУЗСО

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на визата ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 16.06.2021г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m988e7718fba4e38838ac9e1ccb7c1818, който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ –  СО в срок не по-късно от 08.06.2021г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 05.07.2021г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 07.07.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m81b377013fdce8d14383184914f1e76f, който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 29.06.2021г.

Заповедта и Визата за проектиране са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. „Свето Преображение” №1.  Визата за проектиране ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.