Съобщения

Обявление по ЗУТ – заповед на гл. архитект на р-н “Младост” 21.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ20-РА50-15/21.12.2020г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ XXVIII-856, ПИ 68134.4086.856, кв. 79, м. „кв. Горубляне“, район „Младост“ на СО.

12:56 | 22.12.20 | Съобщения