О Б Я В Л Е Н И Е 

 

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ21-РА50-22/10.11.2021г. на Главен архитект на район „Младост“ – Столична община, с която е наредено да се внесе проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в териториален обхват: УПИ II-737, кв.8, м. „Горубляне“, район Младост – Столична община, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4087.737 по КККР.