Обявление по ЗУТ

Обявление по ЗУТ 21.10.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 52/20.10.2020г за обект: „Приемо-предавателна станция за глас и/или данни SF1856_A/Gorublyane_Samokovsko shose с честотен обхват 900MHz, 1800 MHz, 2100MHz“, находящ се в сграда/СОС с идентификатор 68134.4086.314.3, УПИ XV – 314, кв № 45, м. КВ. ГОРУБЛЯНЕ, район Младост, административен адрес: кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе №33, приложение към което е писмо изх№13536-7206/20.12.2019г на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Писмо изх. №13536-720620.12.2019г на Директора на РИОСВ–София

Разрешение за строеж № 5220.10.2020г

16:02 | 21.10.20 | Обявление по ЗУТ