Обявление по ЗУТ

Обявление по ЗУТ 21.10.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ20-РА50-11/19.10.2020г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ ХVI-833, кв. 59, м. „Горубляне“, район „Младост“ на СО.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в район „Младост“ на СО и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

15:45 | 21.10.20 | Обявление по ЗУТ