Съобщения

Обявление по ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 7 /29.01.2020г. от Главния архитект на Район Младост СО за строеж: „Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД SF1044¬_E“, сграда с идентификатор 68134.4082.737.1, административен адрес: жк „Младост 1“, бл.74, вх.2, Район „Младост“ СО, приложение към което е писмо изх.№ 9937-4838/27.08.2019г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.214.

Изтегли обявление по ЗУТ тук.

11:19 | 30.01.20 | Съобщения