Обявление по ЗУТ

Столична община - район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ23-РА50-11/06.06.2023г. на Главен архитект на район „Младост“ СО

Обявление: Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ23-РА50-11/06.06.2023г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ XXII-429, кв. 46, м. „Горубляне“, район „Младост“ СО (ПИ с идентификатор 68134.4086.429 по КККР) и улица от о.т. 76-о.т. 77 до о.т. 78.